RSS
szukaj
RSS
A A A
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 roku (Dz.U.2005.205.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Szkołę Podstawową w Stadnikach udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny. Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek SPS -25-1., spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Wniosek


W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

 1. Ewidencja akt osobowych.
 2. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 3. Księga ewidencji dzieci.
 4. Księga inwentarzowa.
 5. Księga uczniów.
 6. Księga zastępstw.
 7. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
 8. Rejestr delegacji.
 9. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
 10. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 12. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.


Opublikował: Grażyna Kwiecińska
Publikacja dnia: 31.03.2012
Podpisał: Grażyna Kwiecińska
Dokument z dnia: 26.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 324